wirephoto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wirephoto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wirephoto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wirephoto.

Từ điển Anh Việt

  • wirephoto

    /'wai ,foutou/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điện báo truyền nh