wire set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire set

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bó dây (dẫn)