wire draw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire draw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire draw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire draw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire draw

    * kỹ thuật

    kéo kim khí thành dây