wire grip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire grip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire grip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire grip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire grip

    * kỹ thuật

    móc cáp

    xây dựng:

    móc dây