wire chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire chuck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire chuck

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mâm cặp dây

    ống kẹp dây