wire edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire edge

    * kỹ thuật

    rìa xờm

    cơ khí & công trình:

    mép dây