wireworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireworm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wireworm

    wormlike larva of various elaterid beetles; feeds on roots of many crop plants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).