wire fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire fuse

    * kỹ thuật

    điện:

    cầu chảy dây

    cầu chì dây