wire tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire tack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire tack

    * kỹ thuật

    đinh đầu bẹt

    cơ khí & công trình:

    đinh dây