wire-mat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire-mat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire-mat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire-mat.

Từ điển Anh Việt

  • wire-mat

    /'wai m t/

    * danh từ

    cái thm chùi chân bằng lưới sắt