wire mile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire mile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire mile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire mile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire mile

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dặm dây (đơn vị đo chiều dài cáp hai dây dẫn)