wire-fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire-fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire-fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire-fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire-fuse

    * kỹ thuật

    dây cầu chì