wire tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire tie

    * kỹ thuật

    neo bằng dây thép

    xây dựng:

    thanh căng bằng dây thép