wire room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wire room

    * kinh tế

    phòng truyền tin