wire-tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire-tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire-tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire-tap.

Từ điển Anh Việt

  • wire-tap

    /'wai t p/

    * nội động từ

    nghe trộm dây nói (bằng cách mắc ống nghe vào đường dây)