wire-tapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire-tapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire-tapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire-tapping.

Từ điển Anh Việt

  • wire-tapping

    /'wai ,t pi /

    * danh từ

    sự nghe trộm dây nói (bằng cách mắc ống nghe vào đường dây)