weld strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld strength

    * kỹ thuật

    độ bền mối hàn

    cơ khí & công trình:

    độ bền của mối hàn