weld position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld position

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vị trí mối hàn