weld flux sag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld flux sag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld flux sag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld flux sag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld flux sag

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất trợ dung xỉ hàn