weld assembly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld assembly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld assembly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld assembly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld assembly

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cụm hàn