war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war.

Từ điển Anh Việt

 • war

  /wɔ:/

  * danh từ

  chiến tranh

  aggressive war: chiến tranh xâm lược

  nuclear war: chiến tranh hạt nhân

  local war: chiến tranh cục bộ

  war of nerves: chiến tranh cân não

  the Great Was; World War I: đại chiến I

  World War II: đại chiến II

  to be at war with: có chiến tranh với

  to declare war on (against, upon): tuyên chiến với

  to go to the wars: ra đi chiến đấu

  to make (wage) war on (upon): tiến thành chiến tranh với

  đấu tranh

  war between man and nature: sự đấu tranh của con người với thiên nhiên

  (định ngữ) chiến tranh

  war seat: chiến trường

  on a war footing: sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lao vào chiến tranh

  war loan: nợ chiến tranh

  * nội động từ

  (+ down) lấy chiến tranh để khuất phục

  (nghĩa bóng) đấu tranh, chống lại, đối chọi, mâu thuẫn

  warring principles: những nguyên tắc đối chọi nhau

  (từ cổ,nghĩa cổ) (+ against, with) đánh nhau, gây chiến, xung đột

  to war against (with) a neighbouring country: đánh nhau với một nước láng giềng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • war

  the waging of armed conflict against an enemy

  thousands of people were killed in the war

  Synonyms: warfare

  a legal state created by a declaration of war and ended by official declaration during which the international rules of war apply

  war was declared in November but actual fighting did not begin until the following spring

  Synonyms: state of war

  Antonyms: peace

  an active struggle between competing entities

  a price war

  a war of wits

  diplomatic warfare

  Synonyms: warfare

  a concerted campaign to end something that is injurious

  the war on poverty

  the war against crime

  make or wage war

  Antonyms: make peace