warburg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warburg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warburg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warburg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warburg

    German biochemist who pioneered the use of chemical techniques in biological investigations; noted for studies of cellular respiration (1883-1970)

    Synonyms: Otto Heinrich Warburg

    German art historian (1866-1929)

    Synonyms: Aby Warburg, Aby Moritz Warburg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).