wards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wards.

Từ điển Anh Việt

  • wards

    hậu tố

    như ward