warhol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warhol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warhol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warhol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warhol

    United States artist who was a leader of the Pop Art movement (1930-1987)

    Synonyms: Andy Warhol

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).