warren nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warren nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warren giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warren.

Từ điển Anh Việt

 • warren

  /'wɔrin/

  * danh từ

  nơi có nhiều thỏ

  like rabbits in a warren

  đông như kiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • warren

  United States writer and poet (1905-1989)

  Synonyms: Robert Penn Warren

  United States jurist who served as chief justice of the United States Supreme Court (1891-1974)

  Synonyms: Earl Warren

  a series of connected underground tunnels occupied by rabbits

  Synonyms: rabbit warren

  an overcrowded residential area

  Synonyms: rabbit warren

  a colony of rabbits