warren earl burger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warren earl burger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warren earl burger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warren earl burger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warren earl burger

    Similar:

    burger: United States jurist appointed chief justice of the United States Supreme Court by Richard Nixon (1907-1995)

    Synonyms: Warren Burger, Warren E. Burger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).