warren engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warren engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warren engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warren engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warren engine

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ warren