warrener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warrener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warrener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warrener.

Từ điển Anh Việt

  • warrener

    * danh từ

    người trông coi chuồng thỏ; người nuôi thỏ

    (từ cổ, nghĩa cổ) người trông coi rừng cấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warrener

    maintains a rabbit warren