warren gamaliel harding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warren gamaliel harding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warren gamaliel harding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warren gamaliel harding.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warren gamaliel harding

    Similar:

    harding: 29th President of the United States; two of his appointees were involved in the Teapot Dome scandal (1865-1823)

    Synonyms: Warren Harding, President Harding

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).