warren truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warren truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warren truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warren truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warren truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn kèo Warren

    giàn Warren