warbird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warbird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warbird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warbird.

Từ điển Anh Việt

  • warbird

    * danh từ

    (quân sự) (thông tục) máy bay chiến đấu

    phi công lái máy bay chiến đấu