war-dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war-dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war-dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war-dog.

Từ điển Anh Việt

  • war-dog

    * danh từ

    (quân sự) chó trận; khuyển binh