war-cry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war-cry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war-cry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war-cry.

Từ điển Anh Việt

  • war-cry

    /'wɔ:krai/

    * danh từ

    tiếng hô xung trận, tiếng hô xung phong

    khẩu lệnh, khẩu hiệu