suction curettage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction curettage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction curettage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction curettage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suction curettage

    a method of induced abortion; prior to the 14th week of gestation the embryo and placenta are removed by applying suction to the dilated cervix

    Synonyms: vacuum aspiration

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).