suction tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction tank

    * kỹ thuật

    bể hút