suction screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction screen

    * kỹ thuật

    bộ lọc chân không

    bộ lọc hút