suction cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction cup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suction cup

    a cup-shaped device (made of rubber, glass, or plastic) that produces a partial vacuum; used to adhere or draw something to a surface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).