suction surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction surface

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt hút