suction silencer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction silencer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction silencer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction silencer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction silencer

    * kỹ thuật

    bộ tiêu âm đường hút