suction line drier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction line drier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction line drier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction line drier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction line drier

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ sấy đường hút

    phin sấy đường hút