suction well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction well

    * kỹ thuật

    giếng hút