suction valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction valve

    * kỹ thuật

    van hút

    van nạp

    xupáp nạp