suction hood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction hood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction hood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction hood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction hood

    * kỹ thuật

    chụp hút