suction strainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction strainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction strainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction strainer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction strainer

    * kỹ thuật

    bộ lọc hút