suction unloader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction unloader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction unloader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction unloader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction unloader

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy dỡ tải kiểu hút (chân không)