suction plenum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction plenum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction plenum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction plenum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction plenum

    * kỹ thuật

    buồng hút