suction inlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction inlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction inlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction inlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction inlet

    * kỹ thuật

    cửa hút

    lỗ hút vào