suction height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction height

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ cao hút