suction piping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction piping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction piping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction piping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction piping

    * kỹ thuật

    đường hút

    ống hút