suction roll felt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction roll felt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction roll felt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction roll felt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction roll felt

    * kỹ thuật

    phớt lô hút